Algemene voorwaarden van KoersD@ta.NET

1.    Vrijwaring van aansprakelijkheid

1.1    KoersD@ta.NET wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gebruiker erkent dat desalniettemin de kans bestaat op onvolkomenheden, onjuiste of foutieve informatie dan wel niet tijdige informatie. Gebruiker vrijwaart KoersD@ta.NET van alle aansprakelijkheid veroorzaakt door de interpretatie en/of gebruik van de gegevens op deze website, of welke uitgave verzorgd door KoersD@ta.NET dan ook, met inbegrip van schade veroorzaakt door virussen, wormen of andere schadelijke elementen. KoersD@ta.NET kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke (in)direct voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de (koers)informatie die daarop aanwezig is.

1.2    KoersD@ta.NET kan nimmer juridisch aansprakelijk gesteld worden voor verliezen die geleden zijn (mede) op basis van de verstrekte informatie en koersdata op deze site of anderszins. De eventuele aan- of verkoop van effecten en/of opties of andere beleggingsproducten zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid en rekening. Het handelen in effecten en afgeleide producten brengt risico's met zich mee.

1.3    Gebruiker stemt ermee in en verklaart zich op de hoogte van het feit dat de diensten van KoersD@ta.NET niet ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten/onjuistheden zullen kunnen zijn en gebruiker ziet in dat KoersD@ta.NET in dezen ook geen garanties kan geven.

1.4    Indien KoersD@ta.NET aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van KoersD@ta.NET beperkt tot maximaal het door abonnee betaalde abonnementsgeld.

2    Persoonlijke gegevens

2.1    Gebruiker geeft KoersD@ta.NET toestemming voor het verzenden van mailings, zowel per reguliere post als per e-mail, met dien verstande dat deze berichten redelijkerwijs nodig zijn voor een goed functioneren van KoersD@ta.NET, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot kennisgevingen, nieuwsbrieven of andere berichten, met uitzondering van die mailings waarop gebruiker zich vrijwillig kan aan- en afmelden.

2.2    Wanneer vereist is dat u zich registreert, dient u het registratieproces te voltooien door actuele, volledige en juiste gegevens te verstrekken zoals deze worden gevraagd in het toepasselijke registratieformulier. Vervolgens geeft u uw voorkeur aan voor een wachtwoord en een gebruikersnaam. KoersD@ta.NET is gerechtigd deze aan te passen.

2.3    U bent geheel verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en account. U bent bovendien geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account plaatsvinden. U stemt ermee in KoersD@ta.NET onmiddellijk te waarschuwen bij onrechtmatig gebruik van uw account of een andere inbreuk op de veiligheid. KoersD@ta.NET is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u zou kunnen ondervinden of heeft ondervonden als gevolg van het feit dat derden met of zonder uw wetenschap uw wachtwoord of account gebruiken. U kunt aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door KoersD@ta.NET of een andere partij als gevolg van het feit dat derden uw account of wachtwoord gebruiken.

2.4    KoersD@ta.NET zal nimmer door gebruiker in het registratieproces verstrekte gegevens doorgeven aan derden, tenzij hier expliciet door gebruiker toestemming voor is gegeven.

3    Gebruik

3.1    KoersD@ta.NET is enkel en alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Gebruik door bedrijven, instellingen, organisaties dan wel het gebruik van een account door meerdere personen is uitdrukkelijk niet toegestaan. Het is niet toegestaan informatie, waaronder expliciet inbegrepen de aangeboden koersinformatie, producten, afbeeldingen, namen of diensten die op KoersD@ta.NET verkrijgbaar zijn te wijzigen, kopiŽren, (her)distribueren, verzenden, tonen, uit te voeren, verveelvoudigen, openbaar te maken, er licenties op te verlenen, er afgeleide werken van maken, over te dragen of te verkopen, als u hiervoor niet over voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van KoersD@ta.NET beschikt.

3.2    U mag KoersD@ta.NET niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt voor KoersD@ta.NET of andere gebruikers.

3.3    Indien gebruiker zich ondanks hetgeen in artikel 3.1 en artikel 3.2 is gesteld schuldig maakt of dreigt te maken aan in onderhavige artikelen gestelde verboden, is KoersD@ta.NET gerechtigd alle hieruit voortvloeiende schade voor KoersD@ta.NET op gebruiker te verhalen.

3.4    KoersD@ta.NET is gerechtigd zonder kennisgeving en nadere toelichting naar eigen inzicht registraties te weigeren dan wel op te heffen, alsook gebruiker de toegang tot de website te ontzeggen.

4    Wijzigingen

4.1    KoersD@ta.NET behoudt zich het recht voor om vergoedingen in verband met het gebruik van KoersD@ta.NET aan te passen. Dit zal echter nimmer betrekking hebben op lopende periodes.

4.2    KoersD@ta.NET is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden een (1) maand na bekendmaking van kracht. Indien de gebruiker niet instemt met de wijzigingen, heeft de gebruiker tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien niet wordt opgezegd, stemt u er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

5    Abonnement, abonnementsduur en betaling

5.1    Abonnementen worden afgesloten voor de duur van ťťn (1) jaar. Het abonnement zal ingaan op de dag dat abonnee gebruik kan maken van KoersD@ta.NET. Na verstrijken van de abonnementsduur zal het abonnement automatisch worden stopgezet, tenzij abonnee voordien expliciet voor verlenging van het abonnement heeft gekozen.

5.2    KoersD@ta.NET behoudt zich het recht voor om lopende abonnementen tussentijds te beŽindigen, al dan niet in geval van beŽindiging van de dienstverlening als geheel. In voorkomend geval zal een naar tijd evenredig deel van het aan KoersD@ta.NET betaalde abonnementsgeld worden gerestitueerd.

5.3    Het maandelijks abonnementsgeld is per periode van ťťn (1) jaar vooraf verschuldigd, voor aanvang van de abonnementsperiode.

5.4    Abonnee draagt zorg voor betaling van het abonnementsgeld uiterlijk binnen 10 dagen nadat het registratieproces is voltooid. Het abonnement zal niet eerder ingaan dan de dag waarop het verschuldigde abonnementsgeld is ontvangen, doch uiterlijk 10 dagen na deze datum.

5.5    Wanneer abonnee opteert te verlengen en betaling is niet ontvangen vůůr de aflopende abonnementsperiode, zal de toegang tot de service eindigen op de laatste dag van de oude abonnementsperiode en pas weer aanvangen uiterlijk 10 dagen nadat de betaling voor de nieuwe periode is ontvangen. Het abonnement wordt dan geacht te zijn ingegaan de dag na beŽindiging van de voorgaande periode.

6    Toepasselijk recht

6.1    Op vorderingen die betrekking hebben op uitvoering van deze overeenkomst, niet-nakoming van verplichtingen of inbreuk op de rechten onder deze overeenkomst zal Nederlands recht van toepassing zijn.

6.2    Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Gedeponeeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 09164797.

U bent nog geen abonnee? Registreer u vandaag nog!